Print

Статут

На осно­ву чла­на 11. и 12. Закона о удружењима (Слу­жбе­ни лист РС, бр.51/09)  на Оснивачкој скупштини одржаној 9. септембра 2013. године, у Нишу, усвојен је

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА:

    МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР ЗА ПРАВОСЛАВНЕ СТУДИЈЕ

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

     Међународни центар за православне студије (у даљем тексту Центар) је самостално и добровољно удружење грађана основано на платформи остваривања научних, духовних и културних задатака повезивањем научних истраживача у земљи и иностранству.

     Центар је прав­но ли­це са пра­ви­ма, оба­ве­за­ма и од­го­вор­но­сти­ма утвр­ђе­ним законом и овим ста­ту­том.

 

Члан 2

Статутом Центра утврђује се:

- Назив и седиште

- Циљеви и деловање Центра

- Чланство

- Органи Центра, управљање и заступање

- Финансирање Центра

- Престанак рада Центра.

 

Члан 3

     Назив Центра је Међународни центар за православне студије.

     Назив Центра на енглеском језику је: International Center for Orthodox Studies.

 

Члан 4

     Центар има седиште у Нишу, у улици Обреновићевој бр 20.

 

Члан 5

     Слава Центра је Света Три Јерарха.

 

Члан 6

     Центар своју делатност остварује на територији Републике Србије.

     Програмске активности Центра могу се реализовати и презентовати и у иностранству.

 

Члан 7

     Центар има печат округлог облика по чијем ободу стоји текст : Међународни центар за православне студије, Ниш, а у средини печата је знак православног крста. Слова су исписана ћирилицом.

 

Члан 8

     Рад Центра је јаван. Јавност рада обезбеђује се обавештавањем оснивача и јавности о остваривању циљева и раду органа Центра .

 

II  ОБЛАСТ  ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА, ЦИЉЕВИ И ДЕЛОВАЊЕ ЦЕНТРА

 

Члан 9

     Центар је непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области научног истраживања и међународне афирмације православља.

 

Члан 10

     Циљеви Центра су :

- повезивање и сарадња домаћих и страних научника у циљу  проучавања и афирмације православља, црквене историје, културе и уметности путем пројеката и других активности,

- сарадња са сродним удружењима и институцијама у иностранству,

- презентација резултата истраживања ( издавачка делатност, промоције, трибине и слично ).

- формирање библиотеке и научно - документационог центра,

- развој научног подмлатка ( научна и финансијска помоћ, менторство и слично ).

 

Члан 11

     Ради остваривања ових циљева Центар ће се бавити истраживањима православног богословља, философије, историја, књижевности, језика, ликовне уметности, архитектуре, библиотекарства и других сродних дисциплина, као и компаративним истраживањима међусобних односа националних православних култура.

     За истраживање појединих области Центар може основати посебна одељења.

 

Члан 12

     Центар може оснивати огранке и у другим градовима Републике Србије и укључивати у пројекте сараднике.

 

Члан 13

     Центар може установити и додељивати награде.

     Ближе одредбе о називу и карактеру награда, критеријумима и начину додељивања утврдиће се правилником о наградама.

 

Члан 14

     Центар може постати члан ширих облика удруживања грађана односно савеза удружења грађана, као и међународних организација удружења грађана.

     Одлуку о приступању Центра савезу организација удружења грађана или међународним организацијама доноси Скупштина Центра.

 

III ЧЛАНСТВО

 

Члан 14

     Члан Центра може бити сваки пунолетни грађанин, држављанин Републике Србије, који прихвата циљеве, статут и програмску и духовну оријентацију Центра, а поседује неопходне научне референце.

     О пријему у чланство одлучује Управни одбор на основу препоруке  једног од чланова Центра.

 

Члан 15

     Члан Центра може иступити из чланства давањем писмене изјаве о томе.

     Члан може бити искључен из Центра уколико својим деловањем крши Статут.

     О искључењу из чланства одлучује Управни одбор Центра.

     На одлуку о искључењу члан се може жалити Скупштини Центра у року од 15 дана по пријему одлуке Управног одбора.

     Коначну одлуку доноси Скупштина у накнадном року од 60 дана.

 

Члан 16

     Члан Центра има право да:

  равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Центра,

  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини Центра, као и преко органа Центра,

  бира и буде биран у органе Центра,

  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Центра.

 

     Члан има обавезу да:

  активно доприноси остваривању циљева Центра,

  учествује у научним и другим активностима Центра,

 

  плаћа чланарину и обавља и друге послове које му повери Управа.

 

Члан 17

     Поред чланова, у остваривању циљева Центра  учествују и сарадници из земље и иностранства.

     Сарадник Центра постаје се на предлог Управног одбора, који и утврђује листу сарадника.

 

IV ОРГАНИ ЦЕНТРА

 

Члан 18

     Органи Центра су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

     Саветодавно тело Центра је Програмски савет.

 

Члан 19

     Скупштину Центра чине сви његови чланови.

     Скупштина може бити редовна и ванредна.

     Редовна скупштина се састаје једном годишње.

     Ванредна скупштина се састаје по потреби, а на захтев једне трећине чланова, председника или Управног одбора.

 

Члан 20

     Скупштина:

доноси Пословник о раду,

доноси план и програм рада

усваја Статут, као и измене и допуне Статута,

бира и разрешава чланове Управног одбора и чланове Надзорног одбора,

разматра и усваја извештај о раду председника и Управног одбора,

разматра и усваја финансијски план и извештај 

одлучује о статусним променама и престанку рада Центра

одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

одлучује о предлозима органа или чланова Центра,

одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора.

усваја и друге опште акте Центра

     Скупштина је надлежна за сва питања која овим статутом или њеном одлуком нису дата у надлежност неком другом органу Центра.

 

Члан 21

     Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.

     Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

 

Члан 22

     Управни одбор је извршни орган Центра .

     Управни одбор се стара о спровођењу циљева утврђених Статутом и одлукама Скупштине.

     Управни одбор чини 5 чланова: председни, заменик председника, секретар и још два члана, које бира и разрешава Скупштина.

     Мандат  чланова Управног одбора траје  четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

 

Члан 23

     Управни одбор:

  предлаже план и програм рада Скупштини,

  доноси пословник о раду,

  руководи радом Центра између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Центра,

  организује редовно обављање делатности Центра,

  доноси одлуке и поверава одређене послове појединим члановима,

  доноси финансијске одлуке за Центар,

  одлучује о покретању поступка за измену и допуну Статута и припрема предлог измена и допуна, који се подноси Скупштини на усвајање.

     Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

     У случају једнаког броја гласова одлучује глас председника.

 

Члан 24

     Председник:

  представља и заступа Центар у земљи и иностранству,

  стара се о реализацији програма рада Центра,

  председава Скупштином Центра,

  председава радом Управног одбора.

     Председник је дужан да о заседању Управног одбора обавести све чланове.

     Мандат председника траје  четири године и може бити поново биран на исту функцију. 

     У случају спречености председника, или у договору са њим , радом Центра руководи заменик председника.

 

Члан 25

     Надзорни одбор врши надзор над финансијским пословањем Центра и подноси извештај Скупштини .

     Надзорни одбор има три члана.

     Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

     Чланови Управног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.

     Мандат чланова Надзорног одбора траје  четири године и могу бити поново бирани.

 

Члан 26

     Програмски савет је саветодавно тело које Скупштини и Управном одбору предлаже стратегију развоја и програмске смернице рада Центра.

     Програмски савет је састављен од чланова и сарадника из земље и иностранства.

     Програмски савет броји 15 чланова.

     Чланови Програмског савета  бирају председника из редова сарадника из иностранства.

     Мандат чланова и председника траје четири године и поново могу бити бирани.

     Члан Програмског савета је и председник Управног одбора Центра.

     Председник Управног одбора не може бити председник Програмског савета.

 

V ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА

 

Члан 27

     Делатност Центра се финансира :

из добровољних прилога, донација и поклона

сопственом активношћу,

конкурисањем за пројекте и друге активности код државних органа

            или других фондација и организација,

из других извора у складу са законом,

од чланарине.

 

Члан 28

     За своје обавезе Центар одговара искључиво својом имовином.

 

Члан 29

     Средства Центра се могу користити само на основу финансијских планова.

     Налогодавац за коришћење средстава је председник Центра. 

     Средства се налазе на жиро - рачуну и девизном рачуну Центра .

 

Члан 30

     Центар, према потреби и могућностима , може финансијски помагати и стипендирати младе истраживаче.

 

Члан 31

     За обављање стручних , административно - техничких , финансијских и других послова Управа Центра може ангажовати стручна лица.

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 32

     Предлог за измене и допуне Статута Центра могу дати пет чланова, Управни одбор и председник.

     Одлуку о измени и допуни Статута доноси Скупштина.

 

Члан 33

     Одлуку о престанку постојања Центра доноси Скупштина.

     У случају престанка рада Центра Скупштина доноси одлуку  да се имовина Центра преноси домаћем недобитном правном лицу које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, као примаоцу имовине у случају престанка удружења а, уколико се та одлука не донесе, имовина Центра припада Српској православној цркви.

 

Члан 34

     Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке купштине Међународног центра за православне студије, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

 

Члан 35

     На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

 У Нишу, 9. септембар 2013.                              

 

                                                                  Председавајући Оснивачке скупштине

                                                                            Проф. др Драгиша Бојовић

 

Контакт

 Међународни центар за православне студије

Обреновићева 20
18000 Ниш, Србија
Тел. 063/847 84 99

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.