Print

Pax Byzantino slava

СПОРАЗУМ О ОСНИВАЊУ

 МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ МРЕЖА PAXBYZANTINO-SLAVA

 

                                           Члан 1

     Имајући у виду заједнички интерес и утврђивањe дугорочних заједничких циљева на пољу научноистраживачког рада, следећи центри, институти, академије, департмани и асоцијације оснивају Међународну научну мрежу PaxByzantino-Slava:

 

1.      Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу

 

2.      Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Београд

 

3.      Центар за словенско-византијске студије ''Иван Дујчев'', Универзитет у Софији

 

4.      Српски комитет за византологију (члан Међународне асоцијације византолога), Београд

 

5.      Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија, Солун

 

6.      Кирило-методијевски научни центар, Бугарска академија наука, Софија

 

7.      Српско друштво за византијске и хеленске студије, Београд

 

8.      Центар за византијске и хеленске студије, Филозофски факултет, Београд

 

9.      Центар за кипарске студије, Филозофски факултет, Београд

 

10.  Центар за историјску географију и историјску демографију, Филозофски факултет, Београд

 

11.  Центар за напредне студије патристике и византијског духовног наслеђа, Универзитет у Софији

 

12.  Центар за црквене студије, Ниш

 

13.  Институт за словенску филологију Јагелонског универзитета у Кракову

 

14.  Институт за словенску филологију Универзитета ''Адам Мицкијевич''  у Познању

 

15.  Међународни центар за православне студије, Ниш

 

16.  Одељење за славистику Академије Амброзиана, Милано

 

17.  Московска духовна академија, Сергијев Посад

 

18.  Институт за словенске језике и књижевности Универзитета у Берну

 

19.  Центар за византијске студије Аристотеловог универзитета у Солун

 

20.  Центар за истраживање историје и културе Средоземља и Југоисточне Европе Универзитета у Лођу

 

21.  Институт за класичне, византијске и модерне грчке студије Државног универзитета у Тбилисију

 

22.  Асоцијација ''Дијалог култура – XXI'', Тбилиси

 

                         Члан 2

     Мрежа настаје као резултат  Писма намера о оснивању Међународне научне мреже PaxByzantino-Slava (у даљем тексту Мрежа) и досадашње сарадње и свести о важности заједничких извора  историје, духовности и културе, као и заједничке намере у остваривању присуства у глобалној научној заједници.

 

                                       Члан 3

     Овим споразумом ствара се оквир за сарадњу између набројаних институција с циљем остваривања заједничких задатака и циљева односно ради подршке обострано корисним развојним и истраживачким односима.

 

                                   Члан 4

     Мрежа PaxByzantino-Slava подржаће међусобну сарадњу ових институција,  интеркултуралну размену и трансфер знања и научноистраживачких резултата.

 

     Тиме ће бити дат и подстрек развоју шире академске и научне заједнице, не само у региону, већ и у Европи и свету.

 

                               Члан 5

     Потписници су сагласни у схватању значаја заједничког рада на пољу истраживања византијско-словенских односа, као и на ширем пољу средњовековних студија.

     Недвосмислено изражавају намеру да заједничким напорима на пољу науке афирмишу културне и духовне вредности оличене у појму PaxByzantino-Slava.

 

                               Члан 6

     Све институције уједињују заједничке научне потенцијале и стога су одлучили да потпишу Споразум са следећим циљевима и задацима:

  • Размена научног материјала, публикација и академских података
  • Размена научног и истраживачког особља
  • Заједнички научни састанци и истраживања
  • Развој заједничких истраживачких пројеката
  • Групне истраживачке активности
  • Посебни научни програми
  • Организација заједничких научних активности као што су курсеви, конференције, семинари, симпозијуми, предавања
  • Развој заједничких пројеката од заједничког добра, а који се могу накнадно дефинисати и прецизирати
  • Техничка помоћ

 

                        Члан 7

     Пре реализације  горе наведених задатака  све стране треба да размотре даље деловање и прецизирају облике посебних активности, а које треба да буду у складу са општим начелима овог Споразума.

 

                        Члан 8

     Потписници Споразума о оснивању Међународне научне мреже PaxByzantino-Slava не прузимају никакве опште  финансијске обавезе.

 

                     Члан 9

     Задаци, услови и финансирање сваког појединачног пројеката ће бити предмет договора страна учесника у појединачним пројектима  и биће прецизирани посебним уговором , као додатак овом Споразуму. Додатни уговор мора да поштује основна начела Споразума.

 

                   Члан 10

     Мрежом ће у заједничком  интересу и у складу са одредбама Споразума руководити председавајући, који се бира већином гласова а на предлог представника најмање три институције.

     Мандат председавајућег траје две године.

     Сваки наредни председавајући је из друге државе.

     Задаци председавајућег су да комуницира са свим члановима мреже и да надзире трошкове неопходне за обављање појединих пројеката у случају да их има.

     Председавајући именује секретара Мреже, чији мандат траје две године.

 

                   Члан 11

     Све стране укључене у појединачне споразуме се  слажу да ће заједнички имати корист од ауторских права, која су последица заједничке активности. Важеће је национално законодавство.

 

                    Члан 12

     Мрежи могу приступити и други научни центри, институти академија, департмани, удружења  и блиске установе у циљу унапређивања међународне научне сарадње.

 

                    Члан 13

     Мрежа може имати институције – пријатеље, које то постају упућивањем званичног писма пријатељства.

     Институције – пријатељи нису део правно обавезујућег одлучивања у Мрежи.

 

                   Члан 14

     Све стране се договорно слажу да је овај Споразум производ њихове добре воље , али у случају неспоразума или недоумица  слажу се са арбитражом .

 

                  Члан 15

     Чланови Међународне научне мреже PaxByzantino-Slava  неће употребљавати њено име без претходног одобрења свих чланова Мреже.

 

                  Члан 16

     Споразум ступа на снагу даном потписивања сваке појединачне стране.

     Овај споразум важи за период од пет година након потписивања од свих страна.

     Услови споразума се могу мењати уз заједничку сагласност.

     Свака од страна потписница овог споразума може отказати исти путем обавештења у писаном облику послатом  свим странама најмање месец дана пре рока којим споразум престаје да важи.

     По истеку овог споразума, споразум се аутоматски продужава на период од наредних пет година, осим уколико било која страна не обавести остале да жели да прекине споразум уз претходни рок од месец дана.

 

                  Члан 17

     Споразум је састављен на енглеском језику и свакој од страна припада по примерак.

 

 

      У Нишу, 8. децембра 2015.

 

 

 

Контакт

 Међународни центар за православне студије

Обреновићева 20
18000 Ниш, Србија
Тел. 063/847 84 99

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.